Звіт по результатах роботи секції „Етичні засади діяльності екоНУО”

В роботі групи прийняли участь 19 осіб:

  1. Віталій Зуєв, ХМГО „ЕкоПраво-Харків” – керівник секції

  2. Бобко Артем, „Екоцентр - К” – Кривий Ріг

  3. Писаренко Павло, ЕКЦ „Бахмат” – Артемівськ

  4. Рєзников Володимир, Товариство охорони природи, Хмельницький

  5. Бригадир Іван, ХМГО „ЕкоПраво-Харків”

  6. Малькова Катерина, МКОЕ – Україна

  7. Симонова Олена, Українське відділення міжнародного союзу „Екологія людини”

  8. Косиков Сергій, Кременчузька міська організація Партії зелених України

  9. Яворська Олена, Міністерство охорони природи України

  10. Шуміло Олексій, ХМГО „ЕкоПраво-Харків”

  11. Малахов Ігор, „Екоцентр - К” – Кривий Ріг

  12. Мясищєва Юлія, ЕКЦ „Бахмат” – Артемівськ

  13. Тимченко Василь, Донецька область, місцева рада

  14. Рубенко Олег, Чорноморське відділення Української екологічної академії наук

  15. Чорна Тетяна, Молодіжний екологічний центр ім. В.І.Вернадського

  16. Машкова Тетяна, „Мама – 86 – Феодосія”

  17. Ільчук Уляна, БМГО „Наше місто”, Баштанка

  18. Шапаренко Сергій, ЕГ „Печеніги”

  19. Листопад Олег, Швидка заповідна допомога

 

Тривалість – 14-30 – 16-00, 4 червня 2005 року.

 

Основне завдання секції полягало в тому щоб розглянути ситуацію, яка склалась в середовищі екологічних неурядових організацій, їх діяльності та прийняти необхідні рекомендації з цього приводу. Необхідність саме такої постановки проблеми пов’язана із тим, що дедалі все частіше поширюються випадки маніпулювання думкою громадськості та використання неурядових організацій для досягнення пропартійних чи комерційних інтересів, прикриття антиекологічних проектів тощо.

 

Під час проведення секції було розглянуто наступні питання:

  • аналіз та обговорення ситуації в середовищі екологічних неурядових організацій

  • ефективність та дієвість добровільних етичних декларацій в середовищі НУО

  • обговорення проекту етичних принципів діяльності екологічних НУО, розроблених в рамках діяльності робочої групи "Правові та етичні принципи співробітництва НУО”, яка була підтримана Milieukontakt Oost-Europa в рамках проекту фінансованого Програмою Матра Міністерства закордонних справ Нідерландів

  • необхідність змін до законодавства України про об’єднання громадян

 

В результаті секційного засідання було вирішено:

  • Внести ряд змін до запропонованого проекту етичних принципів діяльності екологічних НУО, зокрема, Переформулювати пункт про публічність та відкритість інформації про НУО з урахуванням сучасного стану відносин держава НУО

  • Додати до документу дані про технічний орган виконання Етичних принципів – Секретаріат

  • Змінити формулювання щодо значення документу для спільноти екоНУО

  • Відкрити документ для підписання громадськими організаціями 5 червня 2005 року (додається)

  • Продовжити роботу над вдосконаленням документу в рамках робочої групи „Правові та етичні принципи співробітництва НУО”

В процесі обговорення також було піднято ряд супутніх проблем – діяльність Орхуських центрів та формальне відношення до їх створення з боку представників органів державної влади, низька ефективність громадських рад при територіальних підрозділах Мінприроди тощо.

 

В якості пропозицій за результатами роботи було визначено:

  • Відкрити для підписання 5 червня 2005 року „Етичні принципи діяльності екологічних НУО”

  • Ініціювати (спочатку в рамках робочої групи, а в подальшому і в органах державної влади) питання щодо зміни законодавства про об’єднання громадян з метою закріплення статусу організацій, які працюють для вирішення суспільних проблем

  • Звернутись до органів державної влади (Кабінету Міністрів України та Мінприроди) з інформацією про існування етичних принципів діяльності екологічних НУО та пропозицією про відповідні дії з їх боку, які будуть сприяти ефективній співпраці

  • Звернутись до Мінприроди із інформацією про неефективність існуючої структури Орхуських центрів на територіальному рівні внаслідок формального відношення до їх створення та функціонування.

 

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ НУО

 

Ми, представники українських екологічних неурядових організацій, що виступають за збереження навколишнього природного середовища та відстоюють право громадян на безпечне довкілля,

 

реалізуючі свої статутні цілі та завдання;

відчуваючи відповідальність за збереження довкілля в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь;

продовжуючи славні традиції українського природоохоронного руху;

визнаючи значну роль екологічних неурядових організацій в процесі збереження навколишнього природного середовища та прагнучи прозорості своєї діяльності;

визнаючи діюче екологічне законодавство та норми суспільної моралі;

декларуючи свою добру волю на дотримання даних етичних принципів;

 

визначили, що наша діяльність повинна базуватися на наступних засадах:

 

ГУМАНІЗМ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

Довкілля є середовищем мешкання людини, основою розвитку продуктивних сил суспільства. Це вимагає особливо шанобливого та обережного відношення до неї, розуміння презумпції екологічної шкоди антропогенної діяльності та необхідності мінімізації шкідливого впливу на довкілля. Орієнтованість на розв’язання екологічних проблем, дотримання екологічного законодавства та захист екологічних прав громадян для екологічних неурядових організацій має пріоритетне значення, є нормою їх поведінки, що відбивається у практичній діяльності при реалізації статутних цілей.

 

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ

 

Кожна екологічна неурядова організація прагне відкритості доступу до інформації про неї, її діяльність, здійснює заходи щодо забезпечення доступності такої інформації для громадян, інших неурядових організацій, засобів масової інформації та органів державної влади.

Організації забезпечують можливість для громадян ознайомитись з їх діяльністю та, при дотриманні встановлених правил і статутних вимог, приєднатися до її діяльності.

 

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ ТА НЕПРИЙНЯТТЯ НАСИЛЛЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

 

Для екологічних неурядових організацій є неприйнятним ігнорування порушення екологічного законодавства та екологічних прав громадян, зважаючи на це вони посильно реагують на такі порушення, приймають участь в процесах отримання та розповсюдження достовірної екологічної інформації, прийняття рішень з екологічно значимих питань. Організації та їх члени діють в межах правових норм і не можуть застосовувати будь-яке насильство або закликати до насильницьких дій для досягнення природоохоронних цілей.

 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

 

При здійсненні своєї діяльності, в тому числі за різними проектами, екологічні неурядові організації займаються питаннями, в яких вони розуміються, враховуючи регіональну специфіку при здійсненні своєї діяльності та залучають місцеві організації при реалізації проектів поза межами свого регіону.

Діяльність екологічних неурядових організацій базується на науково обґрунтованих висновках не допускаючи маніпулювання думкою громадськості при проведенні оцінки (в тому числі при проведенні екологічної експертизи) проектів, що реалізуються з порушенням екологічного законодавства або мають негативний вплив на довкілля та здоров'я людини.

 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ПОРЯДНІСТЬ

 

Екологічні неурядові організації є незалежними при визначенні форм та напрямків своєї діяльності, відстоюють екологічні цінності незалежно від інтересів політичних партій, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також комерційних підприємств.

Кожна організація та її члени повинні розуміти, що порушення цієї вимоги завдає шкоди екологічному руху та безпосередньо впливає на ефективність діяльності інших екологічних неурядових організацій.

 

СПІВПРАЦЯ ТА ДОБРОЗИЧЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО

 

Для ефективного досягнення екологічними неурядовими організаціями своїх цілей вони співпрацюють з іншими неурядовими організаціями, органами державної влади тощо. Така співпраця базується на засадах рівного партнерства, взаємної поваги з урахуванням положень про незалежність та пріоритетність екологічних та соціальних цінностей. В процесі співпраці важливою умовою є надійність організації при виконанні прийнятих на себе зобов’язань перед партнерами при реалізації спільних проектів. Організації посильно підтримують солідарні дії громадськості спрямовані на розв’язання екологічних справ.

 

ВЗАЄМНА ПОВАГА ТА ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ

 

При здійснення своєї діяльності екологічні неурядові організації працюють в атмосфері доброзичливості, поваги до інших організацій, дотримуються авторства щодо назви та напрацювань (ідей, інформації, досвіду тощо) інших організацій, забезпечують посилання на них. Організації оперують лише достовірними даними, не допускаючи фальсифікації чи маніпулювання результатами діяльності відповідно до вимог грантодавців чи інших зацікавлених осіб, оскільки такі дії завдають шкоди іміджу громадського природоохоронного руху .

Організації надають підтримку новоствореним та тим, що створюються організаціям та локальним групам, діяльність яких спрямована на захист громадських інтересів.

 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ

 

При здійсненні своєї діяльності необхідно давати чітку та адекватну оцінку не тільки діям партнерів, інших осіб, а також своїм діям. Не є допустимими агресивні висловлювання та необґрунтовані висновки, що базуються на особистій неприязні. Право на помилку має кожен, але ніхто не має право на її свідоме повторення.

 

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Екологічні неурядові організації відповідають за свою діяльність, а також її результати не лише в рамках закону, а й несуть моральну відповідальність перед суспільством, а також іншими неурядовими організаціями та громадянами. У випадку конфлікту інтересів НУО вони повинні діяти в рамках загальноприйнятих моральних норм.

 

Приєднання до даного документу не має для підписантів жодних додаткових фінансових, політичних, організаційних переваг, а лише свідчить про їх громадянську позицію та орієнтованість на вирішення екологічних проблем. Робочим органом на який покладається технічне супроводження функціонування етичних принципів екологічних НУО є Секретаріат.