Щодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”

Харківському міжрайонному природоохоронному прокурору

Щодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”

Шановний пане прокурор!

Доводимо до Вашого відома, що СКП „Харківзеленбуд” планує здійснити вирубки 340 дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Со-кольники-Помірки”. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Сокольни-ки-Помірки» (далі – пам’ятка природи) площею 163,1 га розташована в кв.кв. 52 54, 60, 61, 65, 68 Лісопаркового господарства, входить до складу при-родно-заповідного фонду України. Землекористувачем пам’ятки природи є спеці-алізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд".
07.12.07 директор СКП "Харківзеленбуд" ГУ ЖКГ ХМР М.І. Блуд листом № 1926 звернувся до Начальника Держуправління охорони навколишнього природ-ного середовища (ОНПС) в Харківській області з проханням погодити „санітарно-оздоровчі заходи в ботанічних пам'ятках природи місцевого значення Лісопарко-вого господарства м. Харкова на 2008 рік”. Зокрема – санітарну вибіркову рубку в 61 кв. пам’ятки природи «Сокольники-Помірки». Усього на цій ділянці СКП "Ха-рківзеленбуд" планує вирубати 340 дерев.

Вважаємо, що проведення будь-яких господарських заходів на територіях або об’єктах природно-заповідного фонду України має бути спрямованим на ви-конання завдань певної території чи об’єкту природно-заповідного фонду, бути законним, науково обґрунтованим та таким, що враховує громадську думку.
Відповідно до ст. 43 Земельного кодексу України землі природно-заповідного фонду – це ділянки суші і водного простору з природними комплек-сами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, ес-тетичну, рекреаційну та іншу цінність. А відповідно до ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» землі територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, а також землі природних територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність і є об'єктами комплексної охорони, належать до земель приро-доохоронного та історико-культурного призначення.
На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забо-роняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно вплива-ти на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешко-джає їх використанню за цільовим призначенням.
Тому просимо ретельно розглянути питання доцільності проведення сані-тарних вибіркових рубок на території пам’ятки природи.

Проведення санітарних вибіркових рубок призводить до вилучення великої кількості органічної речовини із екосистем пам’ятки природи та порушення при-родного обігу речовини, що в свою чергу призводить до зменшення трофності ґрунтів та погіршення умов кореневого живлення рослин азотними сполуками.
Фаутні, сухостійні та вітровальні дерева, що, в першу чергу вилучаються при проведенні санітарних вибіркових рубок, являють собою незамінний субстрат для розвитку багатьох мікроорганізмів та грибів, які є сапротрофами і виконують роль редуцентів в природних екосистемах пам’ятки природи. Проведення санітарних вибіркових рубок призводить до зменшення біологічного різноманіття зазначених организмів.
Також фаутні, сухостійні та вітровальні дерева являються місцем помешкан-ня багатьох видів комах, та деяких видів комах, занесених до Червоної книги України та міжнародних червоних списків (жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus L., вусач великий дубовий західний Cerambyx cerdo cerdo L., та інші), які потрапили до Червоної книги через постійне вилучення сухостійних та вітроваль-них дерев із лісових екосистем України. Проведення санітарних вибіркових рубок призводить до знищення місць існування зазначених видів комах.
При проведенні санітарних вибіркових рубок зменшується повнота дерево-стану, зменшується зімкнутість крон дерев першого та другого ярусів, що в свою чергу призводить до збільшення сонячної інсоляції поверхні землі. Це призводить до підвищення температури верхнього шару ґрунту та приґрунтового простору, а це, в свою чергу, призводить до зменшення вологості ґрунтів. Типово лісові види трав’янистої рослинності, такі як: осока волосиста (Carex pilosa Scop.), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L.), копитняк європейський (Asarum europae¬um L.), медунка темна (Pulmonaria obscura Dumort.), анемона жовтецева (Anemone ranunculoides (L.) Holub), проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.), та тюльпан діб-ровний (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz) занесений до Червоної книги України, та інші, не в змозі існувати на зсушених ґрунтах. Це особливо важливо, вважаючи на те, що за останні роки середньорічна температура на планеті піднялась на декілька градусів, і проведення санітарних вибіркових рубок на території пам’ятки природи може стати роковим для її екосистем, глобальні екологічні процеси можуть не да-ти відновитись екосистемам пам’ятки природи після проведення рубки. Також зменшення вологості ґрунтів може призвести до тотального всихання існуючих деревостанів, та заміни нині зростаючих деревинних порід на більш засухостійкі породи, тобто до докорінної зміни та деградації природних екосистем пам’ятки природи.
При проведені рубок пошкоджується верхній шар ґрунту, надґрунтовий по-крив, чагарники та підріст деревинних порід важкою технікою та стовбурами де-рев при трельовці.
Особливо негативний вплив проведення санітарної вибіркової рубки оказує на екосистеми при її проведенні у весняно-літній період.

Все раніше зазначене свідчить про те, що проведення санітарних вибіркових рубок на території пам’ятки природи призведе до порушення ст.ст. 60, 61, 63 та 64 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 7, 8, 27, 28, 64 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», ст.ст. 11, 20 Закону України «Про Червону книгу України», ст.ст. 5, 40 Закону України «Про рослинний світ», вимоги охоронного зобов’язання, виданого Державним управ-лінням екології та природних ресурсів в Харківській області землекористувачу – спеціалізованому комунальному підприємству "Харківзеленбуд", від 05.11.2002 р.

Обговорення даного питання із громадськістю відбулося 12 березня 2008 року на т.зв. „громадських слуханнях”, які організував СКП „Харківзеленбуд”. Значна частина учасників цього заходу висловилася категорично проти обсягу ру-бки, запланованого СКП „Харківзеленбуд” (див. Резолюцію...). Однак вже 13 бе-резня головний фахівець Держуправління ОНПС в Харківській області Б.С. Антоненко в ефірі програми „Віддзеркалення” заявив, що Держуправління планує погодити рубку в повному обсязі – на 340 дерев. Тож, при розгляді даного питання наявні й ознаки ігнорування громадської думки.

Просимо Вас прийняти заходи прокурорського реагування стосовно вище-викладених проблем.
Відповідь на цей лист просимо надати згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»

З повагою,
Голова Ради ЕкГ „Печеніги” С.О. Шапаренко

 

Додаток: копія Резолюції учасників заходу „громадські слухання” щодо проведення рубки дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”.