Довідка про підсумки діяльності державного управління екології та природних ресурсів в Хмельницькій області з реалізації державної екологічної політики у 2003 році.

  Головним змістом діяльності Держуправління екоресурсів в 2003 році було забезпечення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, державного моніторингу довкілля, сприяння впровадженню природоохоронних заходів, розвиток заповідної справи, недопущення ускладнення екологічної ситуації в області.

 

Довідка про підсумки діяльності державного управління екології та природних ресурсів в Хмельницькій області з реалізації державної екологічної політики у 2003 році.

   Головним змістом діяльності Держуправління екоресурсів в 2003 році було забезпечення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, державного моніторингу довкілля, сприяння впровадженню природоохоронних заходів, розвиток заповідної справи, недопущення ускладнення екологічної ситуації в області.

  Чисельність управління станом на 01.01.2004 року становила 93 чоловіки, з них 83 є державними службовцями, 53 – наділено правами інспекційного контролю. За освітніми та кваліфікаційними даними 77 працівників управління мають повну вищу освіту, 6 – базову, з них 2 навчаються  у вузах. Переважна частина працівників апарату управління, районних і міських державних інспекцій екоресурсів здатна виконувати поставлені перед ними службові обов’язки та завдання.

  Протягом року на обліку ресурсних відділів Держуправління знаходилось 1059 користувачів водними ресурсами, 1045 підприємств і установ, діяльність яких пов’язана з викидами в атмосферне повітря, 365 утворювачів відходів, 265 користувачів надр. Діяльність близько 300 об’єктів і виробництв, включаючи автозаправочні станції, віднесено до переліку екологічно-небезпечних.

  Найгострішими екологічними проблемами області, які потребують невідкладного розв’язання – є проблеми утилізації промислових токсичних і побутових відходів, у свій час невикористаних і заборонених для подальшого застосування пестицидів, небезпечність багатьох міст і селищ, а також окремих підприємств надійними системами очистки стічних вод, масове браконьєрство на водоймах області.

  За непростих економічних умов, що склалися з впровадженням природоохоронних заходів, єдиним дієвим важелем підтримання екологічної рівноваги на території області було здійснення державного екологічного контролю, нормування природокористування і впливу господарської діяльності на довкілля, інформаційно-просвітницька робота тощо. Упродовж року підрозділами державного екологічного контролю Держуправління здійснено перевірку 2776 підприємств, організацій та інших об’єктів різних форм власності, 7064 одиниці автотраспорту, виявлено 1881 порушення природоохоронного законодавства, винесено 2319 постанов про притягнення до адмінвідповідальності, що переважає минулорічні показники. Більше минулорічного – 218 проти160, заявлено позовів на відшкодування завданих природі збитків, більше справ – 74 проти 58, передано на розгляд органам прокурорського нагляду, з них по 28 порушувалися кримінальні справи, на рівні минулого року застосовувався такий засіб адміністративного впливу, як призупинення діяльності підприємств, цехів, ліній тощо.

  Поряд з державним інспекційним екологічним контролем Держуправлінням здійснюється аналітичний контроль скидів зворотних вод у поверхневі води, викидів забруднюючих речовин підприємствами та організаціями в атмосферне повітря, їх вплив на екологічний стан грунтів. Крім цього лабораторіями велось моніторингове спостереження за станом поверхневих вод, а також грунтів у м. Хмельницькому. Серйозним недоліком роботи Держуправління з ведення моніторингу за станом довкілля, як і в попередні роки, залишається не відпрацювання механізму встановлення причин наявності у поверхневих водах високих концентрацій азотмістких речовин, солей важких металів, а також джерел забруднення поверхневих вод цими речовинами. Не налагоджена тісна співпраця у розв’язанні цієї проблеми з іншими суб’єктами моніторингу довкілля – облгідрометцентром, регіональним відділом комплексного використання водних ресурсів.

  Виконана значна робота з контролю вантажів, які ввозилися на територію області та вивозились за її межі, у т.ч. експортних партій металобрухту і деревини.

  Залишаються нерозв’язаними деякі проблеми з радіаційною безпекою на окремих підприємствах. Так, у Славутському ВАТ “Селікат” зберігається 51 прилад з джерелами іонізуючого випромінювання. Термін дії ліцензії на використання цих приладів закінчився, а коштів на їх захоронення в підприємства відсутні. Про небезпечну ситуацію, що склалася на цьому підприємстві проінформовані Управління служби безпеки та прокуратура області.

  Контроль за відповідністю природоохоронному законодавству проектних матеріалів будівництва, реконструкції об’єктів різного призначення, діяльність яких віднесена до переліку екологічно-небезпечної чи суттєво впливає на стан природного середовища, здійснювалася відділом державної експертизи. За рік у цьому відділі розглянуто 77 комплектів проектно-кошторисної документації. 21 проект або 27,3% їх загальної кількості було відправлено на доопрацювання, що свідчить про ретельність розгляду цих матеріялів. Переважна частина проектів стосувалася будівництва АЗС. У той же час, неопоодинокі випадки скарг громадян області на спорудження цих станцій поблизу житлових будинків, річок, що свідчить про недоліки законодавства, яке не передбачає оцінки впливу об’єктів , які мають споруджуватися, на природне середовище ще на стадії вибору земельних ділянок під них. Непоодинокі випадки підміни місцевими органами виконавчої влади повноважень служб державного екоконтролю в питаннях погодження вибору земельних ділянок під об’єкти (м. Хмельницький, Городоцький та Новоушицький райони), що перечить природоохоронному законодавству.

  Крім здійснення держекоекспертизи відділом розглянуто 30 матеріялів на право користування надрами, що передує видачі ліцензій, здійснювався контроль за надходженнями та використаннями коштів Державного та обласного фондів ОНПС, готувалися інформаційні матеріяли  в Мінприроди України, обласну державну адміністрацію, засоби масової інформації.

  З ініціативи відділу та облдержрибінспекції активізовано роботу з відтворення водних живих організмів Дністровського, Щедрінського водосховищ та водойми-охолоджувача ХАЕС. Протягом року у ці водойми було випущено 54,3 т. малька цінних порід риби.

  Протягом року працівниками відділу безпеки хімічних речовин і відходів продовжувалась робота по формуванню обласного Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, паспортизація місць їх видалення, розпочата робота з паспортизації відходів підприємствами. З  353 підприємств, яким необхідно оформити реєстрові картки, затверджено 196, паспортизовано 20 місць видалення промислових і 13 місць побутових відходів, 39 підприємств оформили технічні паспорти відходів.

Силами працівників відділу проведено навчання відповідальних працівників районних управлінь сільського господарства, станцій хімічного захисту рослин з питань організації та проведення в області інвентаризації непридатних і заборонених для використання
хімічних засобів захисту рослин. Завдяки цій роботі і проведенню додаткової інвентаризації в господарствах області виявлено 135,79 т. не облікованих  раніше цих небезпечних речовин, загальні обсяги яких складають тепер 524,47 т. 

  Весь комплекс проведеної держуправлінням природоохоронної роботи у 2003 році у значній  мірі сприяв недопущенню ускладнення екологічної ситуації в області, зміцненню поваги юридичних і приватних осіб до екологічного права.

Автори: перший заступник начальника управління В.В.Андрєєв,
               заступник П.Б.Білик

27.01.2004 року 

Матеріял надано із скороченнями.