СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Звернення до Президента Ющенка підписали 125 екологічних громадських організацій та експертів.

 

 

ЗВЕРНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЮЩЕНКА
"СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ"

Президенту України
Вiктору ЮЩЕНКУ

 

   Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

    Громадські екологічні організації України вітають Вас з перемогою на виборах, яка дає нашому народу шанс змін на краще. Ми очікуємо, що серед іншого, Ви покінчите з нехтуванням екологічною політикою, притаманним періоду Кучми. Саме це нехтування спонукало 60 громадських організацій виступити з заявою "УКРАЇНА МАЄ ЙТИ ДО КРАЩОЇ ДОЛІ!" проти кандидата від влади В.Януковича та підтримкою кандидата В.Ющенко.

 

    Підтримкою стриманою, бо наявнiсть глибоких проблем у стані довкілля, завдання захисту екологiчних прав громадян та базовi принципи збалансованого розвитку надто мало вiдображенi у Вашiй передвиборчій програмі. Через те більшість громадських екологічних організацій виступали насамперед за чесні вибори. Тисячі екоактивістів добровільно взяли активну участь у роботі дільничних комісій, у спостереженні за виборчим процесом, у поширенні об'єктивної інформації про вибори.

    На тлі зубожіння мільйонів людей, корумпованої влади та кризових явищ ледве не у всіх сферах суспільного життя більшість українських політиків помилково вважає, що зараз начебто не до екологічних проблем, а треба "піднімати" економіку та добробут. Результати такого мислення - "зростання" саме в найбрудніших та енергоємних галузях, український експорт на 90% - сировина чи напівфабрикати, ресурсоємність продукції в 5-7 разів вища за європейську. Україна може дочекатись санкцій за невиконання зобов'язань за Кіотським протоколом, замість вигод мати збитки. Держава так і не визначилася зі стратегією розвитку на тривалу перспективу.

 

    Убожество української екополітики проявляється у неповноті та неякісності державної екоінформації для громадян; у повсюдному та повсякденному недотриманні екозаконодавства; у непрозорому, неефективному, корупційному використанні природоохоронних коштів, включно з міжнародною допомогою; у безкінечних безладних конвульсіях перекроювань структури та штатів Мінприроди.

    В Українi фальшувались не тiльки вибори - механізм загальної демократії, але i механізм демократії екологічної - виконання Оргуської конвенцiї "Про доступ до iнформацiї, участь громадськостi в процесi прийняття рiшень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкiлля". Думка громадськості ігнорується при здійсненні практично всіх великих і малих будівельних проектів. Жодний державний орган не прореагував на системну роботу - "Громадська оцiнка екологiчної полiтики в Україні", визнану унiкальним прецедентом на 5-й Всеєвропейськiй Мiнiстерськiй Конференцiї "Довкiлля для Європи" (Київ-2003).

 

    Екологічні проблеми створюють усі міністерства, усі підприємства, усі громадяни. Отже і розв'язанням їх треба займатись не лише слабенькому Міністерству охорони навколишнього середовища, але УСІМ на чолі з Президентом. ОБ'ЄКТИВНО ІСНУЄ ВЕЛИКЕ СУСПІЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ НА ЕФЕКТИВНУ ЕКОЛОГІЧНУ ПОЛІТИКУ. Президент має допомогти сформувати його та забезпечити виконання, нагадати усім, що здорове довкілля та природні ресурси є базовим капіталом, основою гармонійного розвитку нації, гарантією її завтрашнього дня.

    У громадських організаціях є чимало фахiвцiв, обізнаних у різних галузях екополiтики та збалансованого розвитку. Ми готовi до діалогу і співпраці у розв'язаннi екопроблем як на мiсцевому, так і на національному рівнях. Тiльки через демократичні та вiдповiдальні стосунки мiж владою, бiзнесом, місцевим самоврядуванням та громадськими організаціями можливо збудувати мiцну та збалансовану економічно, екологічно і соціально державу Україну.

 

    Відповідальність стосунків означає, що екологічний рух буде в опозиції до будь-яких антиекологічних дій чи бездіяльності влади. Досі не знаємо: наскільки серйозними є Ваші наміри покращити екополітику? Про це не йшлось у інавгураційній промові. БАЖАЄМО ЗУСТРІТИСЬ, ЩОБ ОБГОВОРИТИ МЕХАНIЗМИ ПАРТНЕРСТВА В ЕКОПОЛІТИЦІ ТА ЗБАЛАНСОВАНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.

    Наші пропозиції та перелік тих,хто підтримує звернення, додаються.

ДОДАТОК 1

 

       ПРОПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІСТІВ ПРЕЗИДЕНТОВІ ВІКТОРУ ЮЩЕНКУ:

    1) ПРОГОЛОСИТИ В ОДНОМУ З ПЕРШИХ ВАШИХ УКАЗІВ ЕКОЛОГIЧНУ ПОЛIТИКУ СЕРЕД СЕМИ ГОЛОВНИХ ПРIОРИТЕТIВ ДIЯЛЬНОСТI ПРЕЗИДЕНТА, А КРИТЕРIЄМ ЯКОСТI ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО УПРАВЛIННЯ - ЗРОСТАННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЕКОНОМIЧНОЇ, ЕКОЛОГIЧНОЇ ТА СОЦIАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТ СУСПІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.

 

    2) Визнати особливу важливість дотримання Україною Оргуської конвенції - і самої по собі, і як механізму масового залучення громадян до демократії. Не приймати жодного рішення, яке може вплинути на стан довкілля, без процедурно врегульованої участі громадськості (громадські і парламентські слухання, референдуми, громадська еко-експертиза тощо). Громадяни мають інформуватись на самих раннiх стадiях підготовки рiшень. Відновити започатковані Вами у 2000 році публічні обговорення діяльності Уряду.

    3) Визнати корінням екопроблем - низький рівень ековиховання, екопросвіти і екоосвіти. Вимагати вiд українських керiвникiв усiх рiвнiв безумовного виконання вимог ст.7 профільного Закону "Про охорону навколишнього природного середовища": "Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища". Дати особистий приклад в оволодінні екологічними знаннями усім українським керiвникам зверху донизу.

 

    4) Змiнити державну iнформацiйну полiтику, стимулюючи суспільний попит на екологічну інформацію та пропаганду здорового способу життя. Довкiллєвi проблеми мають висвiтлюватись в новинних та освітніх програмах засобів розголосу, на Інтернет-сайтах державних установ ПОВСЯКДЕНННО (як у випусках "EuroNews"), а не лише тодi, коли щось вибухне чи потече, хтось отруїться чи захворiє. Правди наслiдкiв недостатньо, потрiбна правда причин.

    5) Здійснити реформу системи органів управління, регулювання та контролю у сфері охорони довкілля, природокористування та збалансованого розвитку. Вона була намічена, коли Ви очолювали КМУ, але загублена через недостатню опрацьованість, непослідовність та відсутність діалогу з суспільством. Ліквідувати ресурсні держкомітети-вотчини, забезпечивши розмежування управлінських та господарських функцій, незалежність регулювання, управління, експертизи та контролю. Відповідно до ст.20 профільного Закону, Міністерство довкілля має насправді стати головним робочим органом розробки та здійснення державної екополітики, зокрема координації її з усіма іншими державними органами.

 

    6) Широко, з максимальним залученням громадськості обговорити діяльність (скоріше - бездіяльність) Державної екоiнспекцiї та природоохоронної прокуратури. Реформувати їх так, щоб ліквідувати і дублювання, і наявність безконтрольних зон в дiяльності будь-яких органiв влади, включно з Кабмiном. Мають вживатись реальнi, а не паперові санкцiї. Позитивний зразок для наслiдування- дiяльнiсть Рахункової Палати.

    7) Забезпечити прозорість та обгрунтованість кадрової політики в природоохоронних органах і суміжних відомствах. На перших місцях мають стояти управлінський професіоналізм, освіта, природоохоронний досвід, нескомпрометованість антиекологічними чи корупційними діями, спроможність відстоювати екологічні принципи та конструктивно співпрацювати з громадськістю. Призначати Міністра, заступників, керівників природоохоронних управлінь на конкурсній основі з обов'язковим враховуванням думки громадськості.

 

    8) Зобов'язати органи державного управління з залученням НУО провести ревiзiю так званих "програм" (нацiональних, державних, урядових, галузевих, обласних тощо), зокрема - в екологічній сфері. Анулювати тi з них, якi є пропагандистськими, а не управлiнськими документами. Розробляти Національні Плани Дій, зокрема для виконання зобов'язань України за міжнародними конвенцiями. Запровадити програмно-цiльовi методи управлiння та посади менеджерів з жорстко персоніфікованою відповідальністю за ефективне та прозоре управління, конкретність результатів, дотримання строків. Насамперед запровадити посаду вповноваженого КМУ з проблеми зміни клімату.

   9) Пiдтримати видiлення в державному бюджетi окремого екологiчного роздiлу, де буде баланс між надходженнями за природокористування та екологічними витратами. Податки, як і платежi за природокористування, мають сплачуватись насамперед в місцеві бюджети, де цi пiдприємства дiють та шкодять. Не менше 5% природоохоронних коштів має витрачатись на заходи екологічної освіти, просвіти та інформування, а до тендерів на ці заходи мають залучатись НУО.

 

   10) Визнати, що так звана "політреформа" не обговорювалась з широкою громадськістю. Внести поправки до Конституцiї та законодавства, якi зазначали б право контролю громадянського суспільства за органами влади, силовими структурами та політичними партіями. На основі аналізу причин МАСОВОСТІ посадових та інших злочинів, вчинених посадовими особами в період правління Кучми, та суспільних обставин, які їм сприяли внести зміни до Закону України"Про державну службу", законів про силові структури та інших законів, які формують систему влади в Україні.

ДОДАТОК 2

Звернення  до Президента В.Ющенка
"СУСПІЛЬСТВО ПОТРЕБУЄ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ"
підтримали (станом на  11.02.05):

 

    1. Микола КОРОБКО, УЕА "Зелений світ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
    2. Сергій ФЕДОРИНЧИК, інфоцентр УЕА "Зелений світ", м. Київ
    3. Олександр СТЕПАНЕНКО, еколого-гуманітарне об'єднання "Зелений світ", м. Чортків Тернопільської області
    4. Сергій ШАПАРЕНКО, екогрупа "Печеніги", м. Харків
    5. Світлана БІЛОУС, дитячий екоклуб "Квітень" при Запорізькій філії Суспільної служби України, м. Запоріжжя
    6. к.б.н. Ярослав МОВЧАН, експерт з біорізноманіття, м. Київ
    7. к.с.-г.н. Микола ЧЕРНЯВСЬКИЙ, доцент кафедри екології УкрДЛТУ, м. Львів
    8. Анатолій  СЕМЕНКОВ, "Миколаївська спілка скаутів", м.Миколаїв
    9. Валентин СТЕЦЮК, Громадська екологічна експедиція "Дністер" Товариства Лева, м. Львів
   10. Володимир АНДРЕЙЧЕНКО, Хмельницький обласний осередок "Подiлля" Української екологiчної спiлки  "Врятування вiд Чорнобилiв", м. Хмельницький
   11. к.б.н. Тетяна КОТЕНКО, ст.н.с. Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, м. Київ
   12. Андрій ДЕМ'ЯНІВ, "Екотерра", м. Львів
   13. Оксана СТАНКЕВИЧ, "ЕкоСфера", м.Ужгород
   14. Анжела КАРПИНСЬКА, Нововолинський осередок Суспільної Служби України, м. Нововолинськ Волинської області
   15. Ірина ВИХРИСТЮК, районна громадська екологічна організація "Відродження", м.Татарбунари Одеської області
   16. Сергій КАМИШАН, Сєвєродонецька міська екологічна асоціація "Зелений світ", Луганська область
   17. Марина ДУБІНА, Миколаївська міська молодіжна громадська організація "Волонтери", м. Миколаїв
   18. Роман ХІМКО, член Громадської Ради при Мінприроди від Всеукраїнського комітету підтримки програм ООН в Україні, Київ
   19. к.т.н. Алла ПЛЕСКАЧ, Черкаська обласна організація "Зелений світ"
   20. Наталія СУРЯДНА, НУО "Таврійська заповідна допомога", м. Мелітополь Запорізької області
   21. Анатолiй ЛЬОВIН, Запорізький міський екологічний клуб
   22. Євген ПРОКОПЕНКО, Запорізька спілка захисту прав громадян та колективів України
   23. Олександр ЧЕРНЕНКО, асоціація "Захистимо Хортицю", м.Запоріжжя
   24. Вячеслав САНДУЛ, депутат Нікопольської міської ради, міська організація "Зелений світ", м. Нікополь Дніпропетровської області
   25. Михайло КРАСНЯНСЬКИЙ, д.х.н., професор кафедри прикладної екології Донецького Національного технічного університета
   26. Віталій НОВИКОВ, інформаційно-методичний Центр "Всесвіт", м. Харків
   27. Олег ДЕРКАЧ, Регіональна чорноморська мережа громадських організацій, м. Миколаїв
   28. Вікторія ТКАЧ, Південна філія Інституту екології
   29. Марина ПАРАФІЛО, Миколаївська обласна організація "Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні"
   30. Ганна КОЛОМІЄЦЬ, Миколаївська філія Національного екологічного центру України
   31. Ганна КІЯЩЕНКО, Полтавська філія Суспільної Служби України, м.Полтава
   32. Віра ПОРЧИНСЬКА-ШПИЛЬОВА, Кам'янець-Подільська філія Суспільної служби України, Хмельницька область
   33. Людмила ЛЮБІНСЬКА, Подільське товариство природоохоронців та природолюбів, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області
   34. Сергій ІВКО, РДЕО "Спілка Друзів Природи", м. Токмак Запорізької області
   35. Віктор БІЛОДІД, кореспондент бюлетеню Харківської правозахисної групи "Права людини", м. Южноукраїнськ Миколаївської області
   36. Олександр РУДИК, Товариство геоекологiв, м. Сiмферополь
   37. Ала ШЕВЧУК, Міжнародний Соціально-екологічний союз, м. Одеса
   38. Ірина РОМАНЧУК, дитяча екологічна громадська організація "Мальва", Вінницький район Вінницької області
   39. Богдан КАМЕНЩУК, молодіжна екологічна організація "Друзі Дністра", м. Муровані Курилівці Вінницької області
   40. Оксана БАС, ЦВ  "Подолянка", Вінницька обл.
   41. Анатолій ЛИТВИНЕНКО, Президія Вінницької обласної організації Українського товариства охорони природи
   42. Василь КУШНІР, БФ "Дніпро-Рось", Вінницька обл.
   43. Олена ЯВОРСЬКА, Вінницька обласна екологічна асоціація "Зелений Світ Поділля"
   44. Сергій ПРОДАН, ГО "Крокус", смт. Чернівці Вінницької області
   45. Вадим ГОНЧАРУК, ВМГО "Інтер-Еко", м.Вінниця
   46. Тарас КОВАЛЬ, ЕТОМ "21 сторіччя", м. Артемівськ Донецької області
   47. Валерій ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Екологічний клуб "ЕОЛ", м. Южний Одеської області
   48. Лариса ГУСКІНА, громадське екологічне об'єднання "Людина на Землі", м. Дніпропетровськ
   49. Олександр БАГІН, обласна екологічна асоціація "Зелений рух Донбасу", м. Горлівка Донецької області
   50. Наталля БАГІНА, Горлівська молодіжна екологічна ліга, Донецька область
   51. Римма АГЕЙКІНА, регіональний центр екологічної просвіти "ЕкоДонбас", м. Горлівка Донецької області
   52. Олександр ТИМКЕВИЧ, Благодійний фонд "Планета людей", м. Львів
   53. Володимир БЕРЕЗІН, еколого-культурний центр "Бахмат", м. Артемiвськ Донецької області
   54. Марія БАЙРАЧНА, "Город Мастеров", м. Константіновка Донецької області
   55. Валентина КУЧЕРЕНКО, Миколаївська обласна молодіжна громадська організація "Зелений рух".
   56. Раїса ЖАЙВОРОНОК, Ніжинська міська організація "Зелений світ", Чернігівська область
   57. Таїсія КОЗАК, Товариство охорони природи, м. Нова Каховка Херсонської області
   58. Раїса СОТНИКОВА, Печерська районна організація "Зелений світ", м. Київ
   59. Іван ОСАДЦІВ, Чернігівська міська організація "Зелений світ", м.Чернігів,
   60. Олег СУПРУНЕНКО, Міжнародний Соціально-екологічний Союз, м. Берегово Закарпатської області
   61. Ярослав ДОВГАНИЧ, екологічний клуб "Карпати", м Рахів Закарпатської області
   62. Надія САМУЛЯК, Суспільна Служба України, м. Київ
   63. Ганна САЛАМАХА, добровільне незалежне екологічне товариство "Зелений світ", м. Олександрія Кіровоградської області
   64. Олександр МОСКАЛЕЦЬ, молодіжний клуб "Лемніската", смт. Володимирець Рівненської області
   65. к.г.н. Роза МІНЬКІВСЬКА, Севастопольське товариство географів
   66. Олександр ДЕМІДОВ, громадська організація "Оазис", м.Севастополь
   67. к.г.н. Володимир ШУШНЯК, регіональне агентство стійкого розвитку, м.Львів
   68. професор, д.г.-м.н. Олексій МІТРОПОЛЬСЬКИЙ, головний редактор журналу "Екологія довкілля та безпека життєдіяльності",м. Київ
   69. Антоніна ШЕВЧЕНКО, заступник Голови Всеукраїнського благодійного фонду "ГеоЕко-21", Київ,
   70. Віктор ПРИХОДЬКО, Буковинський еколого-духовний центр "Водограй", Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Банилів-Підгірний
   71. Олександр МАРЮХНО, Полтавська міська організація "Зелений світ"
   72. Володимир СТЕПАНЮК, Полтавська обласна молодіжна екологічна організація "ЕкоСвіт", м. Полтава
   73. Лiдiя МИТЬКО, Київська асоцiацiя "Мала академiя наук"
   74. Микола ВІТЬКО, Марганецька міська організація "Зелений світ", м. Марганець Дніпропетровської області
   75. Ігор ДИДИЧ, молодіжна екологічна організація "Еко-Гал-Оствінд", м. Калуш Івано-Франківської області
   76. Валентин БУДНИКОВ, Кремінська районна організація "Зелений світ", м. Кремінна Луганської області
   77. Вікторія ДОВГОШИЯ, Коломийська районна екологічна організація "Зелений світ", Івано-Франківська область
   78. Віктор МЕЛЬНИчУК, робоча група інформаційного обміну Всеукраїнської асоціації НУО  "Українська річкова мережа", м. Київ
   79. Поліна МИХАЙЛЕНКО, науково-інформаційний центр "Екологія.Жінка.Світ.", м. Київ
   80. професор, д.б.н. Володимир СТАРОДУБЦЕВ, екологічний центр "Еко-Грунт", м. Київ
   81. Любомира КАЧМАРСЬКА, еклогічна громадська організація "Наше місто", м. Тернопіль
   82. Антоніна ГАЛКІНА, Миколаївська міська організація Українського товариства охорони природи, м. Миколаїв
   83. Олександр ГАЛКІН, Миколаївський клуб сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства "Спільні дії", м. Миколаїв
   84. Володимир ШУЛЬГА, "ЕкоПраво-Суми", м. Суми
   85. к.б.н. Валерій ДЕНЩИК, Луганська обласна організація "Зелений Світ", м. Луганськ
   86. Олена ДАРМОГРАЙ, громадська організація "Чайка", Одеська область, Білгород-Днестровський район, с.Сергіївка
   87. д.т.н. Альфред ЦИКАЛО, Асоціація "Екологічна безпека та протидія надзвичайним ситуаціям" ім. академіка М.І.Андрусова, м.Одеса
   88. Тетяна ЧОРНА, Молодіжний екологічний центр В.І.Вернадського, м. Одеса
   89. к.ю.н. Олексій ШУМІЛО, "ЕкоПраво-Харків", м. Харків
   90. Василь САБАДОШ, Карпатский екоклуб "Рутенія", м. Ужгород
   91. к.б.н. Сергій ТАРАЩУК, ст.н.с. Інституту зоології ім.Шмальгаузена НАН України, член правління "РЕЦ-Київ", м. Київ
   92. Тарас ГРИЦИШИН, громадська екологiчна органiзацiя "ЕКО-ВIТ", Львівська область
   93. к.б.н. Роман БАБКО, центр екологічних досліджень "Сумщина", м. Суми
   94. Зоя БЕРЕЖНА, ЕГО "Зелений світ-Дубова Балка", Жовтневий район м. Кривий Ріг, Днiпропетровська область
   95. Надія ТАРАСОВА, дитяча екологічна громадська організація "Відкасник", смт. Чечельник Вінницької області
   96. Віктор ТКАЧЕНКО, Святошинська районна організація "Зелений світ", м. Київ
   97. Борис КОРОБКО,  Відкритий інститут чистої енергетики "ГЕО-ВІЧЕ", м. Київ
   98. Володимир ЯКОВЛЄВ, Луганська  обласна дитяча екологічна організація "Світанок України", м. Луганськ
   99. Борис КУСИЙ, Сокальська районна організація "Зелений світ", м.Сокаль Львівської області
  100. Марія ШУЛІМА, проект "Жива вода-2004. Спільні дії", м.Київ
  101. Володимир ДОМРАЧЕВ, Петро ЧЕГОРКА, Вадим МАНЮК - Еколого-туристичне об'єднання "Орлан", м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області
  102. Світлана АЛЕЩЕНКО, Міжнародний благодійний фонд "Християнський світ", м. Кременчук, Полтавська область
  103. Ірина БУТОРІНА, Координаційний екологічний центр "Стратегія", м.Маріуполь Донецької області
  104. Андрій АРТОВ, Кримська Республіканська Асоціація "Экология и мир", м, Сімферополь, Крим
  105. Олександр ВОЛОШКЕВИЧ, директор Дунайського біосферного заповідника, м.Вилково Одеської області
  106. Василь ФЕДОРЕНКО, екологічний клуб "Дунай", м.Вилково Одеської області
  107. професор Вільям ЗАДОРСЬКИЙ, Придніпровський Центр чистих виробництв, м. Дніпропетровськ
  108. Олександр ГЕРЕВИЧ, екологічне експедиційно-пізнавальне, інформаційно-пропагандистське об'єднання педагогів "ЕКО-ЕКС", м. Ужгород
  109. Сергій БУЛАТ, незалежний екологічний центр "Романтик", м. Суми
  110. Галина ПРОЦІВ, Бережанський районний дитячий екологічний клуб "Край", м. Бережани Тернопільської області
  111. Михайло ПОДУФАЛИЙ, Бережанський районний туристичний клуб "Ходак", м. Бережани Тернопiльської області
  112. Михайло  СЛАБОДУХ, сільський туристсько-краєзнавчий клуб "Жуків", Тернопiльська область, Бережанський район, с. Жукiв
  113. Володимир  ДУДА, Бережанська районна організація всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта",  м. Бережани Тернопiльської області
  114. Павло ЛОМАКІН, Дніпропетровська обласна організація Українського Товариства Охорони Природи
  115. Віталій ЛИСЕНКО, Севастопольска  міська організація Українського товариства охорони природи
  116. Володимир КАШИРЦЕВ, Асоціація "Безопасность жизнедеятельности", м. Севастополь
  117. Ігор ГУЛИЙ, "Экология и жизнь", м. Севастополь
  118. Олег АВЕТІСОВ,  екологічна організація  "Sea Camp - 2000", м. Севастополь
  119. Людмила МАРЧУКОВА, Молодіжна група дій з екоетики, м. Севастополь
  120. Маргарита ЛИТВИНЕНКО, Севастопольська міська організація Всеукраїнської екологічної ліги
  121. Валентин КОЗЛОВ, козаче культурно-екологічне товариство "Казачий завет", м. Севастополь
  122 Деніс ТАЙЧЕНАЧЕВ, "Ендемік", м. Севастополь
  123. Володимир СТЕФАНОВСЬКИЙ, правозахисна Асоціаця "Морское собрание", м. Севастополь
  124. Павло ВИРКО,  “Гражданский контроль”, м. Севастополь
  125. Володимир ФАДЄЄВ, Шацьке районне екологічне об'єднання громадян "Зелений край",  Волинська область

Додаткова інформація:
керівник інформаційного центр УЕА “Зелений світ” Сергій ФЕДОРИНЧИК,
тел. 456-3435,
ел.пошта <fedoryn AT grworld DOT freenet DOT kiev DOT ua>