Статут ПМОТМ "Коло тебе"

Статутний документ організації

1. Загальні положення

1.1. Полтавська міська організація творчої молоді "КОЛО ТЕБЕ", надалі ПМОТМ,   є  добровільною  молодіжною  громадською  організацією, яка об'єднує на засадах добровільності і рівноправності творчу молодь.
1.2.  ПМОТМ   представляє  інтереси талановитої молоді  та юнацтва, захищає їх права і інтереси при впровадженні творчої діяльності з орієнтацією як на національні, так і на загальнолюдські цінності та визнання їх пріоритетності над політичними і класовими інтересами.
1.3. У своїй діяльності ПМОТМ  керується Конституцією України, чинним законодавством, а також цим Статутом.
1.4.  ПМОТМ при  виконанні  покладених  на  неї  функцій взаємодіє  з органами місцевого самоврядування та  організаціями, діяльність яких пов'язана з питаннями  культури.
1.5.  ПМОТМ  з  моменту  її  державної  реєстрації  набуває  статусу юридичної особи, виступає учасником цивільно-правових відносин, має самостійний  баланс,  розрахунковий  та  інші  рахунки  в  банківських установах, печатку, бланки із своїм найменуванням, символіку, зразки якої   затверджуються   Радою   засновників,   та   реєструється   в установленому порядку. ПМОТМ може виступати позивачем та відповідачем у суді. Юридична адреса  ПМОТМ - м. Полтава вул. Головка 6.4 ,к.71 тел.52-01-77
2. Мета та завдання ПМОТМ
2.1. Основним змістом діяльності ПМОТМ е створення умов для безпосередньої участі талановитої творчої молоді у відродженні та розвитку духовних та культурних цінностей українського народу,  а також для захисту та задовольняння законних творчих та інших спільних інтересів
2.2. ПМОТМ ставить перед собою такі завдання: Пропагування високого мистецтва  в  традиціях  національної  української  школи  шляхом видавничої, літературної,     концертної, театральної та кінематографічної діяльності, влаштування художніх виставок та фото - виставок, а також спортивних заходів як на території міста Полтави, так і за його межами. 
2.3. Забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного  рівня  та  естетичного  виховання  громадян,  дітей  та юнацтва.
2.4. Налагодження стосунків з творчими особистостями та колективами інших регіонів та проведення спільних акцій  як у місті, так і за його межами.
2.5. Допомога при заснуванні дитячих та юнацьких студій творчого напрямку.
2.6. Надання можливої матеріальної допомоги молодим талантам міста з метою їх подальшого розвитку та реалізації своїх здібностей. 
 
2.7.   Організація   театрально-мистецьких   благодійних   вечорів, концертів,   вистав,   конкурсів,   виставок,  участь  у  розвитку молодіжного туризму.
2.8. Організація збору добровільних внесків вітчизняних та іноземних підприємств,  організацій,  громадських  об'єднань  та  громадян  для виконання статутних завдань.
2.9. Допомога місту при організації та проведенні культурно-масових заходів.
2.10.  Посильна допомога по працевлаштуванню творчої молоді.
2.11. Співпраця з закладами освіти .
2.12.Залучення молоді до здорового способу життя.
2.13. Залучення до участі в благодійних  акціях та русі милосердя.
2.14. Активна співпраця з природоохоронними організаціями в сфері нормалізації екологічної ситуації в регіоні.
2.15. Здійснення іншої діяльності, що не суперечить завданням ПМОТМ та чинному законодавству.
2.16. Для виконання мети та завдань ПМОТМ в установленому законом порядку:
- підготовлює та видає друковані видання;
- здійснює    спільні    проекти    з    зацікавленими    організаціями, установами, фондами, асоціаціями тощо.
3. Структура та керівні органи ПМОТМ
3.1. Вищим органом управління ПМОТМ є Загальні збори членів ПМОТМ, які складаються з творчої   молоді,  яка висловила бажання бути членом ПМОТМ і проводяться не рідше одного разу на рік та правомірні за присутності 50% членів. Рішення приймається простою більшістю голосів. 
3.1.1. Керівні органи ПМОТМ складаються з творчої молоді віком від 14 до 28 років. Особи віком більше 28 років не повинні перевищувати 1/3.
3.2. До виключної компетенції Загальних зборів членів ПМОТМ належить:
- визначення організаційної структури ПМОТМ   та виконавчого органу ПМОТМ, затвердження планів та звітів про виконання основних напрямів діяльності ПМОТМ ; 
- затвердження бюджету ПМОТМ ;
- затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до Статуту;
- розроблення основних напрямків діяльності ПМОТМ;
- реалізування права власності ;
- обрання строком на п’ять років Президента ПМОТМ та ревізійної комісії , заслуховування звітів про їх роботу;
- ухвалення рішень про припинення діяльності ПМОТМ,  призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
 
3.3. Загальні збори можуть вирішувати й інші питання діяльності.
3.4. Керівним органом ПМОТМ  в період між Загальними зборами е Рада засновників, яка складається з творчої молоді, яка заснувала організацію, яка збирається  не  рідше  одного  разу  на  місяць та правомірна за присутності 50% членів. Рішення  приймаються більшістю голосів. По рішенню членів Ради засновників до неї можуть вибиратися нові члени.
3.5. До виключної компетенції Ради засновників належить:
- здійснення керівництва ПМОТМ в період між Загальними зборами членів ПМОТМ;
 - обирати нових членів до Ради засновників 
 
- опрацювання програм діяльності ПМОТМ  із наступним затвердженням на Загальних зборах членів ПМОТМ ;
- визначення основної направленості використання фінансів згідно загальних програм ПМОТМ, затверджених Загальними зборами;
- затвердження  розміру  та  порядку  сплати  вступних  та  членських внесків членів ПМОТМ;
- розглядання заяв та звернень, які надходять до Ради засновників та прийняття відповідних рішень;
- розроблення пропозицій по досягненню цілей та завдань ПМОТМ і винесення їх на розгляд державних органів влади;
- створення  функціональних  підрозділів,   професійних  секцій  та постійних комісій за напрямком діяльності ;
- формування апарату управління ПМОТМ, найняття, переміщення, звільнення, накладення стягнень  на працівників згідно діючого законодавства ;
- здійснення  керівництва  фінансово-господарської  діяльності  для оперативного вирішення всіх питань , пов’язаних з функціонуванням апарату ПМОТМ;
- розроблення кваліфікаційних вимог до працівників апарату ПМОТМ ;
- розглядання  пропозицій  про  моральне  та  матеріальне  заохочення найбільш активних членів ПМОТМ та прихильників;
- здійснення прийому та виключення з членів ПМОТМ;
- прийняття  рішень  про  створення  госпрозрахункових  одиниць  з подальшим затвердженням на Загальних зборах;
- вирішення інших питань діяльності ПМОТМ, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;
- доповідання  та  звітування  на  зборах  про  роботу  ПМОТМ  та  її виконавчих органів.
 
 
 
3.6.Президент ПМОТМ :
- обирається з членів Ради засновників;
- здійснює керівництво ПМОТМ між Загальними зборами та зборами Ради засновників;
- підписує фінансові документи ПМОТМ , призначає свого заступника;
 
- представляє  інтереси  ПМОТМ   в усіх установах  та  організаціях Полтави та за її межами згідно діючому законодавству та цьому Статуту;
- приймає  економічні, матеріально-фінансові  та  інші  зобов'язання, відкриває  та  закриває  рахунки  в  банківських  установах, укладає договори, контракти та угоди, забезпечує оперативне управління.
3.7. На час неможливості виконання обов'язків Президента ПМОТМ самим Президентом особисто  ці обов'язки виконує його заступник.
3.8.Рада засновників збирається для вирішення організаційних питань не менш одного разу на місяць.
3.9. Контролюючим органом ПМОТМ  є Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами ПМОТМ  строком на чотири роки. В разі потреби до складу Ревізійної комісії можуть бути залучені :фахівці, експерти з питань мистецької діяльності, фінансового обліку, юриспруденції,  менеджменту  т.  і.  Залучення  них  провадиться  за погодженням із Загальними зборами ПМОТМ  шляхом укладення контракту.
.3.10.Ревізійна комісія :
- збирається раз на місяць, правомочна за присутності більшості членів комісії, рішення приймаються одноголосне;
- контролює виконання Статуту ПМОТМ, рішень Ради засновників, а також планів 
та основних заходів ПМОТМ;
- взаємодіє з податковою адміністрацією ;
- контролює  своєчасність  та  правильність  проходження  справ  та документів в робочих органах ПМОТМ;
- перевіряє організацію роботи Ради засновників з заявами, скаргами та листами ;
- інформує Загальні збори про результати своєї роботи;
- перевіряє  фінансово-господарську  діяльність  ПМОТМ  один  раз  в квартал;
- підзвітна тільки Загальним зборам.
3.11.На момент створення ПМОТМ  немає місцевих осередків і створення таких не передбачається. У разі утворення місцевих осередків до Статуту організації  будуть  внесені  відповідні  зміни  і  доповнення  із визначенням порядку утворення і діяльності місцевих осередків.
 
 
 
 
4. Членство в ПМОТМ . Права і обов'язки членів ПМОТМ.
4.1. Членом ПМОТМ може бути кожен громадянин України віком від 14 до 28 років,  незалежно  від   статі,  національності,  віросповідання, професії,  посади та майнового стану,  який виявив бажання   своєю працею, знаннями та участю спроваджувати мету і завдання ПМОТМ .
4.2. Почесними членами ПМОТМ,  за рішенням Загальних зборів членів ПМОТМ, можуть бути ті  особи, які надали або надають важливу моральну або матеріальну підтримку для досягнення цілей  ПМОТМ, а також деякі члени ПМОТМ, що досягли віку 28 років.  Виключення з членів ПМОТМ проводиться Загальними зборами членів ПМОТМ  в присутності особи, яка побажала вибути з неї. Суперечні питання з приводу членства в ПМОТМ вирішуються  Загальними  зборами  членів ПМОТМ, а  у випадках, передбачених законодавством України, судом.
4.3.   Прийом до ПМОТМ здійснюється за рішенням Загальних зборів членів ПМОТМ.
4.4.  Членство  в  інших об'єднаннях громадян  не  є перешкодою для членства в ПМОТМ, якщо їх  діяльність не суперечить Статуту ПМОТМ та чинному законодавству.
4.5. Член ПМОТМ зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Статуту ПМОТМ, виконувати рішення  Ради засновників та Загальних зборів членів ПМОТМ;
- виконувати свої обов'язки перед ПМОТМ, пов'язані з творчою та організаційною діяльністю;
- сумлінно виконувати доручення ПМОТМ;
- дбати про авторитет ПМОТМ і про його зростання;
- брати участь у реалізації статутних завдань;
- сплачувати членські внески. Розмір та порядок сплати членських внесків визначаються Радою засновників і узгоджуються на Загальних зборах членів ПМОТМ;
-члени зобов'язані в установлений термін надавати інформацію про свою діяльність керівним органам ПМОТМ.
4.6. Кожен член ПМОТМ має право:
- брати участь в діяльності ПМОТМ, бути обраним до комісій, вносити пропозиції по поліпшенню діяльності ПМОТМ ;
- брати участь у виставках, концертах, виставах, фільмах та іншій діяльності пов'язаної з розвитком національної та світової культури у приміщеннях та площадках, які на той час матиме ПМОТМ в користуванні;
- на захист своїх законних інтересів;
- вийти з членів ПМОТМ за власним бажанням.
4.7. Підставою до вибуття з лав ПМОТМ може бути:
- заява члена про бажання бути виключеним з ПМОТМ;
- систематичне невиконання членом ПМОТМ покладених на нього обов'язків;
- грубе  систематичне  порушення  Статуту  ПМОТМ ,   громадської дисципліни;
- кримінальні порушення; 
- нанесення дій, які принесли моральні чи матеріальні збитки ПМОТМ.
4.8. Рішення про вибуття з ПМОТМ вирішується Радою засновників і узгоджується Загальними зборами членів ПМОТМ.
4.9. Крім постійних членів в ПМОТМ   можуть працювати громадяни, залучені Радою засновників для поліпшення дій ПМОТМ.
5. Кошти та інше майно ПМОТМ
5.1. У власності ПМОТМ   можуть бути будинки, споруди, обладнання, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери та інше рухоме та нерухоме майно, яке необхідне для виконання статутних завдань.
5. 2. Кошти ПМОТМ формуються з:
- вступних та членських внесків;
- надходжень від господарської та комерційної діяльності створених ПМОТМ установ, організацій, підприємств;
- добровільних пожертвувань громадян, юридичних осіб, благодійних внесків;
- інших джерел, не заборонених законодавством. 
5.3. Кошти ПМОТМ  в межах затвердженого кошторису спрямовуються на виконання  встановлених  цим Статутом  завдань  та  на  оплату  праці штатних працівників.
5.4.  Кошти  та  інше  майно  ПМОТМ  ,  в  тому  числі  і  в  разі  її ліквідації, не   можуть   перерозподілятися   між   її   членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, на підставі рішення суду спрямовуються у прибуток держави.
5.5.  ПМОТМ веде оперативний та бухгалтерський облік,  статистичну звітність,  подає у  фінансові  органи  декларації  щодо  доходів  та витрат.
6. Прийняття та реєстрація Статуту ПМОТМ
6.1. Статут ПМОТМ  після затвердження його Загальними зборами членів ПМОТМ  підлягає реєстрації в міськдержадміністрації м. Полтава.
6.2.  З часу реєстрації  ПМОТМ в міськвиконкомі м. Полтава   ПМОТМ набуває статусу юридичної особи.
6.3. Статут ПМОТМ  може підлягати перегляду та уточненню Загальними зборами членів ПМОТМ  з метою внесення до нього відповідних змін і доповнень.  Про  зміни  та  доповнення  до  статуту  Президент  ПМОТМ повідомляє в Легалізуючий орган 
 м. Полтава у п'ятиденний строк.
7. Порядок припинення діяльності ПМОТМ
7.1.   Припинення   діяльності   ПМОТМ   здійснюється   у   вигляді реорганізації  або  ліквідації. З  часу  призначення  ліквідаційної комісії їй надаються повноваження керівництва ПМОТМ.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, з'ясовує її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, готує ліквідаційний баланс і подає його на розгляд Загальним зборам членів ПМОТМ .
7.2. Ліквідація та реорганізація ПМОТМ   відбувається на підставі рішення Загальних зборів членів ПМОТМ. Ліквідація ПМОТМ  також може бути проведена на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.